TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận, thông tin hồ sơ được tiếp nhận thành công từ Trung tâm hành chính công

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

TỔNG SỐ

1662 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

920 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây