TRA CỨU HỒ SƠ

Nhập số biên nhận, thông tin hồ sơ được tiếp nhận thành công từ Trung tâm hành chính công

NĂM 2018

ĐÃ TIẾP NHẬN

30429 hồ sơ

ĐÃ GIẢI QUYẾT

28633 hồ sơ


KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO THÁNG

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây (Kỳ báo cáo tháng được tính từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 của tháng tiếp theo)

Tình hình xử lý hồ sơ của Sở, ngành theo tháng năm